II Polski Kongres Górniczy

II Polski Kongres Górniczy

W dniach 08-10.09.2010 na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbywały się obrady II Polskiego Kongresu Górniczego 2010. Równolegle od 9 do 10 września obradowano podczas IX Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie.

W gliwickich obradach uczestniczyło 340 delegatów. Czekały na nich ciekawe wykłady, referaty oraz prezentacje multimedialne. Patronat honorowy nad debatą objął wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, natomiast patronat medialny objęło m.in. nasze wydawnictwo.

Obrady odbywały się w murach Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Naukowcy, nadzór górniczy oraz przedstawiciele administracji państwowej rozprawiali o problemach polskiego górnictwa. W czasie obrad dyskutowano nie tylko nad stanem obecnym polskiego górnictwa, ale także o jego perspektywach i możliwościach rozwoju. Poszczególne sesje kongresu dawały uczestnikom możliwość wysłuchania interesujących wykładów i wzięcia udziału w dyskusjach, poruszających najbardziej gorące tematy polskiego górnictwa. Obradom towarzyszyła Wystawa Techniki i Technologii Górniczej zorganizowana przez Polską Technikę Górniczą, na której prezentowały się firmy działające w branży wydobywczej.

Pierwszego dnia odbyły się obrady plenarne. Tematyka wystąpień miała szeroki zakres. Obejmowała zagadnienia dotyczące m. in. stanu bezpieczeństwa pracy, wydobycia węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud miedzi, gazu ziemnego i górnictwa skalnego. Po obradach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty koncert Orkiestry Dętej KWK Sośnica z Solistami, który wzmocnił górniczy charakter tej konferencji.

W następnych dniach 09-10.09.2010 na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej  uczestnicy konferencji obradowali w 5 sesjach tematycznych w ramach Kongresu Górnictwa Podziemnego, który był kontynuacją PKG 2010. Tematyka sesji obejmowała zagadnienia z obszarów geologii górniczej, ekonomiki i technologii górniczych, zagadnień energomaszynowych, bezpieczeństwa w górnictwie i ochrony środowiska związanej z eksploatacja górniczą. Podział obrad na 5 sesji wynikał z dużej liczby zgłoszonych referatów, które zostały opublikowane w dwutomowym wydawnictwie książkowym. Każdy z uczestników mógł indywidualnie wybrać interesujące go tematy wystąpień  w ramach różnych sesji. Ta forma organizacji obrad zyskała pozytywną oceną uczestników kongresu.

Równolegle do obrad gliwickich w dniach 9-10 września w Krakowie toczyły się obrady IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, będącego elementem PKG w Gliwicach. Spotkanie to odbywa się co pięć lat. W obradach wzięło udział ponad 260 osób reprezentujących zarówno środowiska naukowe, administracyjne jak i przedstawicieli poszczególnych branż górnictwa odkrywkowego z przemysłu. Tematyka konferencji dotyczyła m. in. obecnej sytuacji gospodarczej Polski i jej wpływu na krajowe górnictwo odkrywkowe, zabezpieczenia złóż kopalin dla przyszłej eksploatacji odkrywkowej, perspektyw rozwoju poszczególnych branż górnictwa odkrywkowego, a także nowych technologii w branży. Ponadto na dziedzińcu AGH odbyła się wystawa sprzętu i maszyn górniczych. Obrady zjazdu zostały zakończone przyjęciem uchwały, która w najbliższym czasie zostanie przekazana do wszystkich ośrodków administracyjnych związanych z górnictwem odkrywkowym.

II Kongres Górniczy 2010 było doskonałą okazją do przedstawienia dokonań nauk górniczych i geologicznych oraz osiągnięć technicznych i technologicznych przemysłu górniczego w rozwoju polskiej gospodarki. Ważnym aspektem było też uwypuklenie potrzeby rozwoju górnictwa jako motoru napędowego gospodarki europejskiej. W trakcie prowadzonych obrad sformułowano wiele ciekawych wniosków końcowych, które mogą stać się początkiem nowych badań. Część z tych wniosków stanowi formę raportu o rozwoju polskiego górnictwa podziemnego.

Źródło: inzynieria.com

10-09-2010 14:25

Sponsorzy: