Partner:
Współorganizator:

Przyszłość węgla kamiennego na tle innych nośników energii

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Górnictwo zrównoważonego rozwoju

Godzina/Sala: 11:20 - 11:40 - Aula Średnia A


Tytuł: Przyszłość węgla kamiennego na tle innych nośników energii

Title: THE FUTURE OF HARD COAL IN POLAND IN VIEW OF OTHER ENERGY CARRIERS

Autorzy: Anna Manowska - Politechnika Śląska

Streszczenie:
W Polsce źródłami energii pierwotnej są głównie surowce kopalne, takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i inne źródła, do których można zaliczyć np. od-nawialne źródła energii. Jednakże domunujacą role odgrywa węgiel kamienny i węgiel brunat-ny. Węgiel kamienny od lat gwarantował Polsce bezpieczeństwo energetyczne, jak również i niezależność energetyczną, a prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną netto [TWh] opracowane przez Ministerstwo Energii pokazują, że nadal prym będzie wiódł węgiel. Polskie górnictwo od lat jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu, jednakże od kilku lat sektor ten przeżywa poważne kłopoty. Jednym z podstawowych problemów górnictwa jest brak stra-tegii państwa w zakresie przyszłości sektora paliwowo-energetycznego, szczególnie jeżeli cho-dzi o miks energetyczny.
Materiały:

Sponsorzy: