Partner:
Współorganizator:

Poster: Projekt WOEE – Wykorzystanie metody efektywności całkowitej dla poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych w procesie eksploatacji węgla kamiennego.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: - - Aula Średnia B


Tytuł: Poster: Projekt WOEE – Wykorzystanie metody efektywności całkowitej dla poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych w procesie eksploatacji węgla kamiennego.

Title: Application of the Overall Equipment Effectiveness method to improve the effectiveness of the mechanized longwall systems work in the coal exploitation process.

Autorzy: Bartłomiej Bezak - PGG sp. z o.o.

Streszczenie:

Koniecznością współczesnego górnictwa jest wdrażanie nowoczesnych systemów diagno-stycznych opartych o uznane metodyki zarządzania parkami maszynowymi łączące innowa-cyjne rozwiązania techniczne z dziedziny automatyki przemysłowej i informatyki. Takie walory będzie miało opracowane w ramach realizacji projektu rozwiązanie informatyczne, oparte
o adaptację metodyki ukierunkowanej na zwiększenie całkowitej efektywności wykorzystania maszyn górniczych wchodzących w skład zmechanizowanego kompleksu ścianowego, przeznaczonego do podziemnej eksploatacji węgla kamiennego. Rozwiązanie to bazować będzie na danych pozyskiwanych
z systemów automatyki przemysłowej, obejmujących parametry pracy i stanu technicznego maszyn w trakcie procesów roboczych, w obszarach ich dostępności i wydajności oraz jakości ich wytworów.
Głównym celem projektu jest opracowanie rozwiązania inżynierskiego wykorzystującego nowatorskie, dla praktyki górnictwa węgla kamiennego w kraju, metody wsparte narzędziami informatycznymi i służącego do zwiększenia efektywności wykorzystania maszyn górniczych, a w konsekwencji zwiększenia ogólnej efektywności procesu eksploatacji węgla kamiennego. Dzięki zdobytym w wyniku realizacji projektu nowym doświadczeniom, pozyskanej wiedzy
i umiejętnościom, możliwe będzie wprowadzenie do praktyki zarządzania produkcją górniczą istotnych ulepszeń i nowatorskich środków jej wsparcia.
Do opracowania proponowanego rozwiązania wykorzystany zostanie model efektywności całkowitej OEE (Overall Equipment Effectiveness) będący podstawowym narzędziem wyko-rzystywanym do ilościowej oceny strategii zarządzania kompleksowym utrzymaniem ruchu, TPM (Total Productive Maintenance). Miarą efektywności dla tego modelu (OEE), jest cał-kowity wskaźnik efektywności, będący wypadkową trzech składowych wskaźników operują-cych na trzech warstwach istotnych z punktu widzenia pracy maszyn, a mianowicie na ich dostępności, wydajności i jakości produktu.
Jednym z podstawowych zadań badawczych projektu jest zatem opracowanie sposobu i zasad adaptacji metodyki efektywności całkowitej (OEE), dla specyfiki procesu podziemnej eksploatacji węgla kamiennego, i wykorzystanie jej jako narzędzia poprawy efektywności pracy maszynowych kompleksów ścianowych i poprzez to racjonalizację kosztów produkcji
w przedsiębiorstwie górniczym.

Materiały:

Sponsorzy: