Partner:
Współorganizator:

Projekt KINDRA – baza wiedzy o badaniach hydrogeologicznych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: 15:00 - 15:15 - Aula Średnia B


Tytuł: Projekt KINDRA – baza wiedzy o badaniach hydrogeologicznych

Title: KINDRA project - knowledge base on hydrogeological research

Autorzy: Barbara Tomaszewska - IGSMiE PAN/AGH w Krakowie, Marta Dendys, Beata Kępińska - IGSMiE PAN

Streszczenie:

Celem projektu KINDRA (Knowledge Inventory for Hydrogeology Research) jest podsumowanie stanu obecnej wiedzy naukowej i praktycznej w obszarze badań i rozwoju hydrogeologii w poszczególnych krajach europejskich. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zgromadzenie w Katalogu Badań Wód Podziemnych informacji o bazach danych, rezultatach prac badawczych, projektów i programów prowadzonych w Europie. Zidentyfikowane zostaną także stojące przed hydrogeologią wyzwania i obszary wymagające rozwoju. Dla Polski, jako kraju partnerskiego, udział w projekcie to szansa na dokonanie własnych podsumowań związanych ze stanem wiedzy o wodach podziemnych oraz działalnością poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horizon 2020 “Research and Innovation Programme” (grant agreement No 642047).

Materiały:

Sponsorzy: