Partner:
Współorganizator:

Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny oddziaływania robót strzałowych na środowisko.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2

Godzina/Sala: 15:00 - 15:15 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny oddziaływania robót strzałowych na środowisko.

Title: Possible applies of the artificial neural networks on evaluation of blastingimpact on the environment

Autorzy: Tomasz Targosz, Kamil Szufnara, Przemysław Węgrzyn - Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Tymoteusz Bednarski - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Referat stanowi analizę możliwych zastosowań sztucznych sieci neuronowych (SSN) w technice strzałowej oraz ocenie oddziaływania robót strzałowych wykonywanych w odkrywkowych zakładach górniczych, skupiając się na wynikach dotychczasowych prac badawczych realizowanych na świecie.
W pracy przede wszystkim przedstawiono dotychczasowe próby wykorzystania SSN do oszacowania zasięgu oraz intensywności drgań sejsmicznych wzbudzanych detonacją materiału wybuchowego, które mogą wpływać niekorzystnie na otaczające środowisko.
Autorzy dokonali również próby wykorzystania sieci neuronowych w ocenie wpływu wybranych parametrów robót strzałowych na intensywność drgań dla uproszczonego modelu obliczeniowego, która stanowi motywację do dalszych prac badawczych obejmujących poruszaną problematykę.

Materiały:

Sponsorzy: