Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Geneza i mechanizmy konfliktów społeczno-środowiskowych związanych z górnictwem oraz wybrane kierunki polityki surowcowej państwa w zakresie ograniczania negatywnych skutków zjawiska

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin

Godzina/Sala: 17:30 - 17:45 - Aula Duża B


Tytuł: Geneza i mechanizmy konfliktów społeczno-środowiskowych związanych z górnictwem oraz wybrane kierunki polityki surowcowej państwa w zakresie ograniczania negatywnych skutków zjawiska

Title: Origin and action of socio-environmental conflicts related to mining & selected directions of the state's resources policy for limiting the negative effects of the phenomenon

Autorzy: Jarosław Badera - Uniwersytet Śląski

Streszczenie:

Referat omawia problem konfliktów społeczno¬-środowiskowych wokół górnictwa. Każdy indywidualny przypadek ma złożone przyczyny i struk¬turę, na którą składają się m.in. konflikt przeciwstawnych wartości i interesów. Nierozwiązany konflikt danych przeistacza się łatwo w konflikt relacji, a konflikt strukturalny wynika z obowiązującego prawa. Obok rzetelnej i wielokanałowej polityki informacyjnej oraz rozszerzenia zakresu oceny oddziaływania kopalni na środowisko o analizę wpływu na społeczeństwo, ważne miejsce w profilaktyce i rozwiązywaniu konfliktów odgrywają odpowiednio prowadzone negocjacje z interesariuszami, najlepiej w formie mediacji.

Materiały:

Partnerzy: