Doświadczenia kopalń rud miedzi w ocenie warunków klimatycznych przy pomocy temperatury zastępczej klimatu na przykładzie O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 11:40 - 11:50 - Aula Mała


Tytuł: Doświadczenia kopalń rud miedzi w ocenie warunków klimatycznych przy pomocy temperatury zastępczej klimatu na przykładzie O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Title: The article covers the methods of assessment of the climatic conditions of work in copper ore mines based on the example of the Polkowice-Sieroszowice mine. There have been presented the principles of assessing the working environment based on the terminal value of dry temperature of 33 degrees Celsius and on the replacement climate temperature rate. There have been shown and discussed the most important conditioning of assessing the microclimate on the grounds of the effective mining laws and regulations and technological processes used in copper ore mines belonging to KGHM Polska Miedź S.A. company. The analysis enabled the authors to draw conclusions concerning both the possibility of using the replacement climate temperature rate to assess climatic working conditions and the directions of further works on its evolution in the aspect of climatic conditions and amendments to the law.

Autorzy: Krzysztof Soroko, Sebastian Gola - KGHM Polska Miedź S.A. ZG Polkowice-Sieroszowice, Władysław Turkiewicz - KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Przemysław Zgrzebski - KGHM Polska Miedź S.A. ZG Polkowice-Sieroszowice

Streszczenie:

W artykule omówiono sposoby oceny klimatycznych warunków pracy pracowników
zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych kopalń rud miedzi na przykładzie kopalni „Polkowice-Sieroszowice”. Przedstawiono zasady dokonywania oceny środowiska pracy na podstawie wartości granicznej temperatury suchej wynoszącej 33°C oraz wskaźnika temperatury zastępczej klimatu. Zaprezentowano i omówiono najważniejsze uwarunkowania wykonywania oceny mikroklimatu na podstawie obowiązujących przepisów górniczych oraz stosowanych procesów technologicznych w kopalniach rud miedzi należących do KGHM Polska Miedź S.A. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących możliwości stosowania wskaźnika temperatury zastępczej klimatu do oceny klimatycznych warunków pracy, jak również kierunki dalszych prac nad jego ewolucją w aspekcie występujących warunków klimatycznych oraz nowelizacji prawnych.

Materiały: