Partner:
Współorganizator:

Czynniki warunkujące atrakcyjność inwestycji w górnictwie i jego otoczeniu

Informacje

Data: Wtorek 21.11.2017

Godzina/Sala: 14:00 - 16:30 - Aula Duża A

Prowadzący: Joanna Kulczycka - IGSMiE PAN; Beata Staszków - Związek Pracodawców Polska Miedź

Galeria zdjęć z sesji

Wśród najczęściej analizowanych czynników atrakcyjności inwestycyjnej wymieniane są: dostępność transportowa, zasoby rynku pracy, chłonność rynku, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura społeczna, poziom rozwoju gospodarczego, stan środowiska, poziom bezpieczeństwa publicznego, aktywność samorządów wobec inwestorów oraz otoczenie formalno-prawne. O atrakcyjności inwestycyjnej decyduje optymalna kombinacja tych czynników, umożliwiająca zmniejszenie nakładów i bieżących kosztów funkcjonowania firm. Dodatkowo w odniesieniu do specyfiki górnictwa/przemysłu trzeba wziąć pod uwagę inne elementy wpływające na sukces gospodarczy przedsięwzięcia.

W okresie od listopada 2015 roku do maja 2016 roku Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie wraz ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź w Lubinie przeprowadził badania dotyczące poziomu atrakcyjności inwestycji w sektorze wydobywczym. Wynika z nich, że Polska jest krajem rozwijającym się gospodarczo i ekonomicznie, jest znaczącym producentem surowców mineralnych, w którym nie ma znaczących barier do inwestowania, aczkolwiek po dokładniejszej analizie systemu podatkowego, administracyjnego, sądowego oraz prawnego teza ta wymaga weryfikacji.

Konkluzje z kolejnych spotkań i konferencji poświęconych analizie warunków funkcjonowania górnictwa w Polsce organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź oraz IGSMIE PAN wskazały na to, że stworzenie i realizowanie strategii pozwalającej na konkurencyjne i efektywne prowadzenie działalności oraz dostosowanie do wymogów rynków międzynarodowych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, konkurencyjności cenowej i ochrony środowiska może kreować inwestycje.

Sesja ta ma służyć analizie warunków inwestowania w branży wydobywczej w Polsce, jest następstwem badań dotyczących „Atrakcyjności inwestycji górniczych w Polsce”, w której udział wzięły największe firmy górnicze w Polsce, zrzeszone w Forum Przemysłu Wydobywczego. Celem sesji jest zidentyfikowanie najlepszych praktyk technologicznych, prawnych, środowiskowych i społecznych dotyczących potencjalnych inwestycji górniczych czy surowcowych w Polsce. Będzie to także okazja do wymiany poglądów pomiędzy praktykami a teoretykami biznesu w Polsce. Podejmiemy próbę zdiagnozowania podstawowych czynników decydujących o atrakcyjności inwestycji w sektorze wydobywczym, a także wskazania barier z jakimi muszą spotkać się inwestorzy z przemysłu wydobywczego. Referaty w sesji poświęcone będą analizie wspomnianych powyżej zagadnień a prelegentami będą naukowcy, praktycy oraz eksperci ze środowisk administracji, samorządu, biznesu i nauki.

Serdecznie zapraszamy

Joanna Kulczycka

Przewodniczący Komitetu Naukowego Sesji

Agnieszka Czaplicka-Kotas

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji

 

Organizacja:

Sesja zostanie zorganizowana przez:

  • Polską Akademię Nauk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi  i Energią
  • Związek Pracodawców Polska Miedź
Komitet Naukowy  
Przewodnicząca Komitetu:  
   
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie/IGSMiE PAN
  • e-mail: kulczycka@meeri.pl
  • tel. 12 617 42 91
 
Członkowie Komitetu:  
dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH – AGH
prof. dr hab. inż. Maria Richert – AGH
prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek – Instytut Metali Nieżelaznych
dr hab. Magdalena Wdowin, prof. IGSMiE PAN – IGSMiE PAN
dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, prof. IMP - Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
dr Jarosław Badera - Uniwersytet Śląski
dr Jan Bondaruk – GIG
mgr Krzysztof Kubacki – Eit Raw Materials
mgr Beata Staszków, MBA - Związek Pracodawców Polska Miedź
mgr Robert Raczyński - Prezydent Miasta Lubina
dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk Sokulska, prof. nadzw. - IGSMiE PAN
dr Robert Uberman - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
mgr inż. Derek Lenartowicz - Coal Holding Sp. z o.o., Balamara Resources Ltd
mgr Wiktor Namysł, MBA - McKinsey & Company
mgr inż. Ryszard Jaśkowski - KGHM Polska Miedź SA
mgr inż. Ryszard Biernacki - KGHM Polska Miedź SA
mgr Agnieszka Nowaczek - IGSMiE PAN
 
 
  Komitet Organizacyjny  
Przewodnicząca Komitetu:  
   
czaplicka-agnieszka

mgr Agnieszka Czaplicka-Kotas - IATI

  • e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl
  • tel. 660 239 556
   
Członkowie Komitetu:  

mgr Rafał Szkop - Związek Pracodawców Polska Miedź

mgr Tomasz Kuydowicz - Forum Przemysłu Wydobywczego

mgr Marcin Cholewa - IGSMiE PAN

 

 

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:10 Joanna Kulczycka - IGSMiE PAN/AGH w Krakowie, Agnieszka Nowaczek - IGSMiE PAN, Rafał Szkop - Związek Pracodawców Polska Miedź Atrakcyjność inwestycji górniczych
14:10 - 14:25 Gustaw Szarek - McKinsey & Company Globalne trendy inwestycyjne w dobie Przemysłu 4.0 i ich wpływ na polskie górnictwo
14:25 - 14:35 Krzysztof Tkaczuk - KGHM Polska Miedź S.A. Długoterminowy charakter inwestycji w podziemnym górnictwie rud miedzi, a uwarunkowania wpływające na ich ryzyko
14:35 - 14:45 Elżbieta Pietrzyk-Sokulska - IGSMiE PAN Identyfikacja problemów społecznych związanych z prowadzeniem robót geologicznych oraz uruchamianiem i prowadzeniem eksploatacji złóż kopalin, ze wskazaniem możliwych środków zaradczych
14:45 - 14:55 Robert Raczyński - Prezydent Miasta Lubina Polityka inwestycyjna i przestrzenna gminy miejskiej Lubin w kontekście współpracy samorządu lokalnego i przedsiębiorstw
14:55 - 15:10 Derek Lenartowicz - Coal Holding Sp. z o.o., Balamara Resources Ltd Inwestycje w przemysł wydobycia węgla kamiennego – perspektywa inwestora sektora prywatnego
15:10 - 15:25 Robert Uberman - Krakowska Akademia w Krakowie Kompleksowa ocena obciążeń górnictwa płatnościami publicznoprawnymi i cywilnoprawnymi
15:25 - 15:35 Ryszard Biernacki - KGHM Polska Miedź S.A. Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w KGHM Polska Miedź S.A - innowacyjność z rozsądku
15:35 - 15:50 Andrzej Jarosiński - IGSMiE PAN, Joanna Kulczycka - IGSMiE PAN/AGH w Krakowie Ocena możliwości pozyskiwania niektórych surowców krytycznych w Polsce
15:50 - 16:00 Beata Staszków, Marcin Białkowski - Związek Pracodawców Polska Miedź Działania Związku Pracodawców Polska Miedź na rzecz pozytywnego wizerunku górnictwa
16:00 - 16:30 Dyskusja

Sponsorzy: