Badania przebiegu wybuchów metanu w warunkach wyrobisk doświadczalnych GIG KD „Barbara”

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 18:45 - 19:00 - Aula Średnia A


Tytuł: Badania przebiegu wybuchów metanu w warunkach wyrobisk doświadczalnych GIG KD „Barbara”

Title: Development of a methane explosion in the underground experimental facilities GIG EM Barbara

Autorzy: Robert Hildebrandt, Krzysztof Cybulski, Zdzisław Dyduch, Henryk Koptoń - Główny Instytut Górnictwa KD Barbara

Streszczenie:

W artykule przedstawiono sposób przeprowadzania i wyniki badań nad wybuchami metanu w warunkach wyrobisk podziemnych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa. Dokonano analizy wpływu sposobu wydzielania się metanu do wyrobisk górniczych na koncentrację i rozkład stężeń tego gazu oraz na przebieg jego wybuchu lub spalania. Zgromadzone dane charakteryzują zjawiska termo-dynamiczne, których dokładne wyznaczenie stanowiło podstawę do określenia poziomu zagrożenia wywołanego wybuchem. Przeprowadzone badania umożliwiły również oszacowanie ryzyka powstania warunków wystarczających do wybuchu pyłu węglowego, zapoczątkowanego wybuchem metanu. Duża skala doświadczeń i zastosowany system ciągłej rejestracji przebiegu doświadczeń pozwolił na identyfikację i wyodrębnienie specyficznych cech wybuchu oraz wypalenia metanu w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Materiały: