Partner:
Współorganizator:

Badania kontrolne i dokumentacyjne oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu kopalń odkrywkowych

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Warsztaty: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie

Godzina/Sala: 10:00 - 10:15 - Sala Konferencyjna


Tytuł: Badania kontrolne i dokumentacyjne oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu kopalń odkrywkowych

Title: Control and documentation studies of the impact of blasting on buildings in the vicinity of open pit mines

Autorzy: Anna Sołtys, Michał Twardosz - AGH w Krakowie, Jan Winzer - Exploconsult Sp. z o.o.

Streszczenie:

Prawo ochrony środowiska oraz prawo geologiczne i górnicze nakładają na zakład wydobywający kopalinę obowiązek ochrony otoczenia kopalni przed skutkami prowadzonej eksploatacji. Dotyczy to również negatywnego wpływu drgań wzbudzanych robotami strzałowymi na ludzi i obiekty budowlane. Skuteczna ochrona jest możliwa tylko w przypadku znajomości poziomu tego oddziaływania, dlatego też zachodzi konieczność jego dokumentowania. Tak sformułowana teza była i jest nadal myślą przewodnią prac badawczych prowadzonych w Laboratorium Robót Strzałowych i Ochrony Środowiska AGH. Efektem wieloletnich badań jest wypracowanie oryginalnej i, co warto podkreślić, skutecznej procedury dokumentowania oddziaływania robót strzałowych, poprzez realizowane, jako okresowe, pomiary kontrolne intensywności drgań lub monitorowanie oddziaływania drgań na obiekty budowlane w otoczeniu. Założenia te, są częścią działalności profilaktycznej kopalń odkrywkowych w zakresie minimalizacji oddziaływania robót z użyciem MW na otoczenie i niejednokrotnie wymieniane są przez rzeczoznawców, jako zalecane do realizacji. Przedstawiony w artykule tok postępowania w odniesieniu do badań kontrolnych intensywności drgań w otoczeniu kopalni, jak również wskazanie na konieczność prowadzenia monitoringu drgań w obiektach budowlanych stanowi źródło wiedzy dla osób dozoru ruchu oraz inżynierów wykonujących roboty strzałowe, przyczyniając się tym samym to podniesienia świadomości odpowiedzialnego prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Opracowana w laboratorium Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań (KSMD), po kilku modernizacjach, stała się w pełni zautomatyzowanym systemem monitorującym i dokumentującym oddziaływanie robót strzałowych na otoczenie. Ponadto, należy wyraźnie podkreślić, że w ramach prowadzonych prac badawczych nieodzowne były ogromna przychylność i chęć współpracy ze strony kopalń w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest bezpieczne dla otoczenia kopalń wykonywanie robót strzałowych.

Materiały:

Sponsorzy: