Partner:
Współorganizator:

Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 20:00 - AGH, budynek A4, sala 15

Prowadzący: cz. 1 - Nikodem Szlązak, Wacław Dziurzyński; cz. 2 - Józef Wacławik, Andrzej Tor; cz. 3 - Andrzej Strumiński, Stanisław Wasilewski; cz. 4 - Józef Sułkowski, Krzysztof Cybulski

9:00 - Otwarcie sesji  Wentylacja i Klimatyzacja w ramach Polskiego Kongresu Górniczego - prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak

9:00 - 11:00 - Cześć 1 obrad - inauguracyjna: Klimatyzacja

 • Henryk Bystroń: Bezpieczeństwo pracy równoległej wentylatorów głównych przy trzech szybach projektowanej kopalni głębokiej
 • Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj, Marek Borowski: Metody zwalczania zagrożenia temperaturowego w polskich kopalniach węgla kamiennego
 • Nikodem Szlązak, Andrzej Tor, Antoni Jakubów: Rozwój klimatyzacji w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej w latach 2000-2006
 • Piotr Łuska, Stanisław Nawrat, Nikodem Szlązak: Stan i perspektywy klimatyzacji kopalń podziemnych w Polsce
 • Józef Wacławik: Stres i obciążenie cieplne pracownika w badaniach fizjologicznych i normach ISO
 • Jan Drenda: Ocena bezpieczeństwa klimatycznego górników w gorących środowiskach kopalń głębokich

11:00 - 11:15 - Dyskusja


11:15 - 11:30 - Przerwa kawowa


11:30 - 12:50 - Część 2 obrad: Klimatyzacja

 • Józef Knechtel: Wstępne wyniki badań dotyczące prognozowania zawilżenia powietrza w chodnikach podścianowych z odstawą uroku
 • Krzysztof Filek, Piotr Łuska, Bernard Nowak: Wpływ rodzaju czynnika chłodniczego i stanu powietrza przed schłodzeniem na wydajność cieplną wymienników górniczej chłodziarki powietrza
 • Władysław Cierniak, Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Janusz Krawczyk: Rozkład prędkości przepływu powietrza w kanale wentylatora głównego przewietrzania
 • Dariusz Obracaj, Nikodem Szlązak, Marek Borowski, Marian Lasek, Jerzy Grunwald: Badania termodynamiczne wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000 w warunkach kopalnianych

12:50 - 13:00 - Dyskusja


13:00 - 14:30 - Przerwa obiadowa


14:30 - 16:10 - Część 3 obrad: Zagrożenia gazowe, pyłowe i pożarowe

 • Józef Sułkowski Dariusz Musioł: Wpływ rozcinki pokładu na zwalczanie zagrożeń pożarowych, metanowych i klimatycznych w ścianach
 • Jerzy Berger, Jerzy Markiewicz, Ryszard Krawczyk: Nowoczesne stacje odmetanowania dla kopalń węgla kamiennego
 • Henryk Badura, Antoni Jakubów: Wdrożenie krótkookresowej prognozy metanowości rejonów ścian w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 • Krzysztof Cybulski, Bogdan Malich: Metoda oceny oraz kryteria klasyfikacji szybów i szybików pod względem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
 • Marek Borowski, Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj: Wpływ pracy maszyn samojezdnych z silnikami spalinowymi na stan atmosfery kopalnianej

16:10 -16:25 - Dyskusja


16:25 - 16:40 - Przerwa kawowa


16:40 - 18:00 - Część 4 obrad: Pomiaroznawstwo i systemy wentylacyjne

 • Wasilewski Stanisław: Rozwój systemów gazometrii automatycznej w polskim górnictwie
 • Krzysztof Cybulski, Eugeniusz Zellner, Bogdan Malich: Strategia doboru przyrządów do pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu na stanowiskach pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • Stanisław Trenczek: Niestandardowość różnotemperaturowego utleniania próbek węgla
 • Marian Kolarczyk, Grzegorz Pach, Michał Oleksy: Szczególny przypadek doboru spiętrzeń dwóch  wentylatorów głównych w obliczeniach wymuszonego rozpływu powietrza w kopalni

18:00 - 18:15 - Dyskusja

18:15 - Podsumowanie i zakończenie sesji: prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak


20:00 - Spotkanie towarzyskie


  Informacje dla Referujących:
 • Czas wygłaszania referatu wynosi 20 min.
 • Dyskusję przewiduje się po zakończeniu każdej z sesji. Referujący zobowiązani są do pozostania na sali konferencyjnej do końca poszczególnych sesji.
 • Do dyspozycji Referujących dostępny będzie projektor cyfrowy wraz z komputerem (USB, CD-rom) jak również rzutnik folii i tablica.

Sponsorzy: