Partner:
Współorganizator:

Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 20:00 - Pawilon Audytorium Maksimum UJ

9:00 - 9:05 - Otwarcie sesji Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie w ramach Polskiego Kongresu Górniczego - prof. dr hab. Kazimierz Lebecki  9:05 - 10:20 - Część I sesji Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie
 • Kazimierz Lebecki, Piotr Rozmus: Analityczna metoda oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamiennego
 • Bronisław Barchański: Szkolnictwo górnicze w Polsce - wczoraj, dziś i jutro
 • Adam Zygmunt, Józef Koczwara: Zasady stosowania maszyn w podziemnych zakładach górniczych
 • Józef Władysław Parchański: Struktura wiekowa i wypadkowość pracowników kopalń węgla kamiennego w okresie restrukturyzacji
 • Jerzy Rydlewski: Wybór najbezpieczniejszej kopalni na podstawie rang mierników stanu bezpieczeństwa pracy

10:20 - 10:40 - Dyskusja


10:40 - 10:55 - Przerwa kawowa


10:55 - 12:10 - Część II sesji Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie

 • Tadeusz Cyrul: Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność transferu ryzyka
 • Stanisław Staszewski, Marek Rapciak: Bezpieczeństwo pracy w górnictwie w aspekcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w KWK „Brzeszcze - Silesia"
 • Konrad Tausz, Piotr Hetmańczyk: Stan kadr specjalistycznych w górnictwie a bezpieczeństwo pracy w kopalniach
 • Joanna Martyka: Wykorzystanie koncepcji kultury bezpieczeństwa w procesie doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Kaja Gadowska, Joanna Martyka, Katarzyna Nowak. Konrad Tausz: Wykorzystanie prestiżu dozoru w procesie zarządzania KWK

12:10 - 12:30 - Dyskusja


12:30 - 14:30 - Obiad


14:30 - 15:45 - Cześć III sesji Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie

 • Paweł Szczepański: Ocena trendów w normalizacji  oraz standaryzacji systemów zarządzania bhp na świecie. Nowe kierunki i spojrzenia. Najnowsze narzędzia - isrs7
 • Krzysztof Fugiel: Procedury analizy bezpieczeństwa operacji (Job Safety Analysis) w międzynarodowych kompaniach naftowych
 • Zygmunt Goldstein: Specjalistyczne wyposażenie podstawą nowoczesnego i bezpiecznego polskiego ratownictwa górniczego
 • Bogdan Ćwięk: Ratownictwo górnicze we współczesnym przemyśle wydobywczym
 • Jan Tajduś, Marek Bałuszek: Analiza stanu wypadkowości w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  woj. małopolskiego na tle poprawy warunków pełnienia służby

15:45 -16:05 - Dyskusja


16:05 -16:20 - Przerwa kawowa


16:20 - 17:20 - Cześć IV sesji Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie

 • Wiesława Horst, Tymoteusz Horst: Ergonomiczne czynniki ryzyka w zawodzie górnika
 • Mariusz Kapusta: Porównanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego w rejonie ściany kopalni węgla dla zagrożenia klimatycznego
 • Marek Duliński: Metody izotopowe w identyfikacji pochodzenia wód w kopalniach soli
 • Andrzej Hebda, Radosław Gonet: Określenie pojęcia oraz metody analizy zdarzeń prawie wypadkowych

17:20 - 17:40 - Dyskusja

17:40 -  Podsumowanie i zakończenie sesji - prof. dr hab. Kazimierz Lebecki


20:00 -  Spotkanie towarzyskie


Informacje dla Referujących:

 • Czas wygłaszania referatu wynosi 15 min.
 • Dyskusję przewiduje się po zakończeniu każdej z sesji. Referujący zobowiązani są do pozostania na sali konferencyjnej do końca poszczególnych sesji.
 • Do dyspozycji Referujących dostępny będzie projektor cyfrowy wraz z komputerem (USB, CD-rom) jak również rzutnik folii i tablica.

Sponsorzy: