Wymagania środowiskowe dla eksploatacji w parku krajobrazowym oraz w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 – podsumowanie prowadzonych działań

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Sesja satelitarna: Nowe techniki i technologie w górnictwie skalnym

Godzina/Sala: 9:40 - 9:55 - Kopalnia Wapienia Czatkowice


Tytuł: Wymagania środowiskowe dla eksploatacji w parku krajobrazowym oraz w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 – podsumowanie prowadzonych działań

Title: .......

Autorzy: Agnieszka Pawłowska - Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o.

Streszczenie:

W prezentacji zostanie przestawiona szczególna lokalizacja Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.
z uwagi na sąsiedztwo obszarów chronionych oraz zaleganie nowo udokumentowanego złoża w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie. Zachodnia granica złoża bezpośrednio przylega do obszaru Natura 2000 „Dolinki Jurajskie” i rezerwatu przyrody „Dolina Eliaszówki” a w niedalekim sąsiedztwie Kopalni leży również obszar Natura 2000 „Czerna”, obszar Natura 2000 „Krzeszowice” oraz pozostałe obszary Natura 2000 „Dolinki Jurajskie”.
Zaprezentowane zostaną działania jakie Kopalnia podejmuje w celu utrzymania w należytym stanie cennych elementów przyrody występujących w sąsiedztwie Zakładu, na obszarach chronionych. Przedstawione zostaną czynności wykonane przed przystąpieniem do eksploatacji nowo udokumentowanego złoża w tym: zalesienie pasa ochronnego o powierzchni ok. 33 ha, metaplantacje gatunków roślin chronionych, wykonanie ogrodzenia herpetologicznego inwestycji oraz pułapek żywołownych na płazy.
Omówione zostaną również bieżące działania prowadzone w trakcie wydobycia obejmujące monitoringi chiropterologiczny, herpetologiczny, awifauny pasa ochronnego oraz zanieczyszczenia powietrza i stanu zdrowotnego drzewostanów w rezerwacie Dolina Eliaszówki i na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie wraz z wnioskami z przeprowadzanych działań.

Materiały: