Wydzielanie metanu do ścian przy urabianiu strugiem

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 0 - 0 - Aula Średnia A


Tytuł: Wydzielanie metanu do ścian przy urabianiu strugiem

Title: Application of cutting with plough allows for the excavation of parts of coal deposits, occurring in the form of seams with thickness less than 1,5m. The following discussion includes comments on methane hazard formation from the experience gained during the excavation of the plough walls in the coal mine \"Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Zofiówka Site. In the situation of the extraction concentration as well asmethane saturation of deposits excavated in greater depths, it is necessary to review and refine the knowledge related to the forecasting of methane release based on the current observation of mined walls. The proposals allow for a broader view of methane hazard forecasting and enable the adoption of proper assumptions and indicators related to the planned production with high methane hazard.

Autorzy: Damian Araszczuk - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, Tadeusz Sztefka - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Marian Zmarzły - JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka

Streszczenie:

Zastosowanie techniki urabiania strugiem węglowym pozwala na eksploatację części złóż węgla kamiennego, występujących w formie pokładów niskich o miąższościach poniżej 1,5 m. W rozważaniach zawarto uwagi dotyczące kształtowania się zagrożenia metanowego na podstawie doświadczeń uzyskanych podczas eksploatacji ścian strugowych w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka. W związku ze wzrostem koncentracji wydobycia, jak i nasycenia metanem pokładów wybieranych na coraz większych głębokościach, konieczna jest weryfikacja i uściślanie wiedzy związanej z prognozowaniem wydzielania się metanu na podstawie bieżących obserwacji eksploatowanych ścian. Przedstawione wnioski pozwalają na szersze spojrzenie na prognozowanie zagrożenia metanowego oraz umożliwiają przyjęcie prawidłowych założeń i wskaźników związanych z planowanym wydobyciem w warunkach dużego zagrożenia metanowego.

Materiały: