Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Rekultywacja zdegradowanego terenu pogórniczego na przykładzie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych

Godzina/Sala: 14:50 - 15:00 - Aula Duża B


Tytuł: Rekultywacja zdegradowanego terenu pogórniczego na przykładzie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Title: RECLAMATION OF POST-MINING WASTELAND ON THE EXAMPLE OF SILESIA PARK IN CHORZÓW

Autorzy: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała - Politechnika Śląska, Mirosław Dariusz Chudek - PPW MIDACH sp. z o.o.

Streszczenie:

W pracy przedstawiono informacje dotyczące rekultywacji terenu pogórniczego, na którym zbudowano kompleks obiektów wchodzących w skład Parku Śląskiego (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku) w Chorzowie. Scharakteryzowano historię powstania Parku, warunki geologiczno – górnicze w jego rejonie oraz zagrożenia związane z możliwością powstania zapadlisk na powierzchni.
Dzisiejszy obszar Parku stanowiły pierwotnie tereny rolne, na których występowały również zbiorniki wodne. Z uwagi na bogate zasoby płytko zalegającego węgla, pod tym terenem prowadzona była w przeszłości intensywna eksploatacja. W okresie wieku XIX i na początku XX był to obszar górniczy kopalni „Król” (Königsgrube), z której później, w okresie międzywojennym, wydzielono dwie kopalnie: „Prezydent” i „Barbara - Wyzwolenie”. W granicach Parku zlokalizowane były cztery szyby: „Ligonia”, „Paweł”, „Leśny I” i „Leśny II”. Szyby te zostały zlikwidowane, natomiast nieznany jest sposób ich likwidacji. Prace górnicze (w tym także nielegalnie funkcjonujące biedaszyby), spowodowały degradację tego terenu, głównie w wyniku powstawania zapadlisk oraz składowania różnorodnych odpadów na hałdach. W wyniku prac rekultywacyjnych prowadzonych po II wojnie światowej, całkowicie zmieniono zdegradowany krajobraz przemysłowy, przekształcając go w jeden z największych w Europie parków miejskich. Teren obecnego Parku obejmuje powierzchnię ponad 600 ha terenów zielonych łąk, lasów, roślinności typowej dla tej formy krajobrazu, bogatych w różne gatunki zwierząt.
W pracy dokonano również oszacowania zagrożenia z tytułu możliwości powstania zapadlisk w rejonie zlikwidowanych szybów.
Zdaniem autorów pracy powstanie Parku stanowi unikatowe przedsięwzięcie
w skali europejskiej, będące przykładem dobrze zaprojektowanej i wykonanej rekultywacji terenu zdegradowanego wskutek działalności górniczej. Funkcjonowanie Parku jest szczególnie istotne jako oaza zieleni w centrum największej aglomeracji przemysłowej Polski - Górnego Śląska.

Materiały:

Partnerzy: