Partner:
Współorganizator:

Propozycja rozwiązań optymalizujących efekty działania uchwał antysmogowych w poszczególnych ogniwach łańcucha zapewnienia ciepła dla gospodarstw domowych

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Górnicze Forum Ekonomiczne: Górnictwo OK

Godzina/Sala: 16:30 - 16:40 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Propozycja rozwiązań optymalizujących efekty działania uchwał antysmogowych w poszczególnych ogniwach łańcucha zapewnienia ciepła dla gospodarstw domowych

Title: Proposition of tools for antismog works in heat chain for individual sector

Autorzy: Paweł Bogacz - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Efekt smogu jest jednym z najważniejszych obecnie problemów środowiskowych w Polsce. Jak wskazują badania [1] podstawowym źródłem tego zjawiska jest niska emisja. To ona bowiem jest przede wszystkim odpowiedzialna za pojawienie się w powietrzu pyłów zawieszonych oraz benzo(e)pirenu.
W ostatnich kilku latach rozpoczęto w Polsce najpierw szeroką kampanię społeczną, a następnie uruchomiono działania legislacyjne, służące znaczącemu ograniczeniu zjawiska niskiej emisji, a w jego konsekwencji smogu. Działania te oparte są głównie o Dyrektywę CAFE [2], ustawę Prawo ochrony środowiska [3] oraz Krajowy Program Ochrony Powietrza [4]. W związku z nimi powstają obecnie w Polsce masowo tzw. uchwały antysmogowe oraz Programy Ograniczania Niskiej Emisji.
W oparciu o analizę wybranych dokumentów, głównie ich założeń dotyczących ograniczeń i zmian w zakresie używanych pieców i rodzajów paliw przez gospodarstwa domowe, a także w oparciu o dane analityczne pochodzące z GUS (w tym z BDL GUS) oraz o wyliczenia własne, w artykule przedstawiono wyniki symulacji wpływu tych decyzji na aspekty środowiskowe (poziom obniżenia emisji pyłów zawieszonych i benzo(e)pirenu), ale także społeczne (poprawa wskaźników zdrowotnych vs spadek liczby zatrudnionych w górnictwie i branżach pokrewnych), a w ich konsekwencji ekonomiczne (związany z tym ogólny rachunek ekonomiczny). Na bazie uzyskanych wyników wskazano w końcowej części pracy na najlepsze zdaniem autora propozycje sposobu eliminacji niskiej emisji, które wezmą pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne, a w konsekwencji ekonomiczne.

Materiały:

Sponsorzy: