Projektowanie ścian o dużej koncentracji wydobycia w pokładach silnie metanowych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Wentylacja i klimatyzacja kopalń

Godzina/Sala: 9:50 - 10:00 - Aula Mała


Tytuł: Projektowanie ścian o dużej koncentracji wydobycia w pokładach silnie metanowych

Title: Designing walls for high intensity of extraction in the seams with large methane content

Autorzy: Eugeniusz Krause, Bartłomiej Jura, Krystian Wierzbiński, Adam Duda - Główny Instytut Górnictwa

Streszczenie:

Eksploatacja pokładów w kopalniach węgla kamiennego, w warunkach rosnącego nasycenia złoża metanem
z głębokością, przy zwiększającej się koncentracji wydobycia, powoduje wzrost wydzielania się metanu
do środowiska ścian.
Zwiększone wydzielanie się metanu do rejonów ścian o wysokiej koncentracji wydobycia wymaga na etapie
ich projektowania obliczenia wariantowych prognoz wydzielania się metanu przy założeniach zmiennych parametrów, takich jak: długość ściany oraz średniodobowy postęp eksploatacyjny. Obliczone wielkości prognozowanego wydzielania się metanu do jej środowiska, wraz z oceną zdolności wentylacyjnej
oraz projektowana technologią odmetanowania, powinny być podstawą do ustalenia zdolności wydobywczej
na eksploatacyjnym wybiegu.
Projektowanie skoncentrowanej eksploatacji w pokładach silnie metanowych wymaga ponadto właściwego doboru sposobu i parametrów przewietrzania ściany oraz zakresu profilaktyki metanowej dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy załóg górniczych.

Mining activity in the seams of the hard coal mines, where the methane saturation increases with the depth and the concentration of extraction gets higher, causes the increase of methane release within the walls.Increased methane release/production within the walls of high concentration of excavation requires, while designing, calculation of variant forecasts for the methane release with variable parameters, such as: the length of the wall and average daily extraction advancement. Calculated figures of the predicted methane release to the environment, together with the assessment of the ventilation capacity and designed degasification technology should be used as a basis for establishing the extraction capacity of the section.Moreover, designing concentrated mining activity in the seams with high methane content requires a proper choice of ways and parameters when it comes to ventilating the wall and the scope of methane prevention to guarantee the safe working conditions for the mining teams

Materiały: