Prognozowanie sejsmiczności indukowanej w oparciu o zmiany energii właściwej odkształcenia sprężystego wstrząsogennych warstw skalnych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju

Godzina/Sala: 15:30 - 15:45 - Aula Średnia A


Tytuł: Prognozowanie sejsmiczności indukowanej w oparciu o zmiany energii właściwej odkształcenia sprężystego wstrząsogennych warstw skalnych

Title: Prediction of induced seismicity basing on the specific energy's change of elastic strain of tremor-prone rock strata

Autorzy: Piotr Bańka - Politechnika Śląska

Streszczenie:

W artykule przedstawiono metodę prognozowania zmian zagrożenia sejsmicznego na wybiegach projektowanych wyrobisk wybierkowych. Prezentowany sposób wykorzystuje zależności korelacyjne pomiędzy poziomem obserwowanej sejsmiczności indukowanej, a szacowanymi stanami energetycznymi górotworu. Wartość sejsmiczności charakteryzowana jest poprzez określanie gęstości energii wstrząsów. Opis zmian energetycznych dotyczy energii właściwej odkształcenia sprężystego akumulowanej w górotworze w następstwie naruszania go eksploatacją górniczą. Możliwe jest sporządzanie prognoz czasoprzestrzennych zmian wydatku energetycznego wstrząsów towarzyszących projektowanym robotom górniczym oraz zmian sejsmiczności indukowanej w funkcji czasu. To drugie podejście pozwala wyeliminować błędy prognozy wynikające z niedokładności lokalizacji epicentrów wstrząsów górotworu. Zaprezentowane wyniki obliczeń przeprowadzonych dla silnie zagrożonego sejsmicznie rejonu kopalni węgla kamiennego pozwoliły stwierdzić istnienie zależności korelacyjnych pomiędzy zmianami energetycznymi zachodzącymi we wstrząsogennych warstwach skalnych, a obserwowanym poziomem sejsmiczności. Zależności te mogą być wykorzystane do prognozowania gęstości energii wstrząsów na wybiegach robót górniczych projektowanych w tej samej partii złoża.

Materiały: