Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Poster: Złoża kopalin o znaczeniu publicznym – adaptacja kryteriów międzynarodowego projektu MINATURA2020 do warunków polskich

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin

Godzina/Sala: - - Aula Duża B


Tytuł: Poster: Złoża kopalin o znaczeniu publicznym – adaptacja kryteriów międzynarodowego projektu MINATURA2020 do warunków polskich

Title: Mineral Deposits of Public Importance - adaptation of criteria from international MINATURA project at polish conditions.

Autorzy: Krzysztof Galos, Alicja Kot-Niewiadomska - IGSMiE PAN

Streszczenie:

Projekt MINATURA2020 ma na celu wypracowanie narzędzi pozwalających na zapewnienie dostępu do złóż kopalin nieenergetycznych celem ich przyszłej eksploatacji, pod kątem zabezpieczenia obecnych i przyszłych potrzeb surowcowych społeczeństwa europejskiego. Głównym przesłaniem projektu jest zatem zapewnienie odpowiedniej polityki planowania przestrzennego, z uwzględnieniem górniczego kierunku wykorzystania terenu jako równoprawnego dla innych kierunków, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Drogą do tego jest rozwój ogólnoeuropejskiej koncepcji Złóż Kopalin o Znaczeniu Publicznym (Mineral Deposits of Public Importance, MDoPI) oraz metodyki ich wyznaczania, aby w dalszym kroku objąć je ochroną i zapewnić w ten sposób możliwość ich jak najlepszego wykorzystania w przyszłości. Projekt rekomenduje wyróżnienie i klasyfikację MDoPI na trzech poziomach: unijnym, krajowym i regionalnym, co w przyszłości skutkowałoby różnym zakresem i narzędziami ich ochrony. Zgodnie z bardzo szerokim podejściem zaproponowanym w Projekcie MINATURA2020, pojęcie MDoPI może obejmować zarówno obszary prognostyczne i perspektywiczne (Undiscovered Resources), jak i złoża kopalin posiadające oszacowane zasoby kopalin (typu Mineral Resources) oraz złoża z ważną koncesją eksploatacyjną (zasoby typu Mineral Reserves). Wyznaczenie spośród nich obiektów o znaczeniu publicznym powinno natomiast odbywać się przy pomocy wielokryterialnej waloryzacji obejmującej cztery zasadnicze grupy czynników: poziom wiedzy geologicznej o danym obiekcie, wymiar techniczno-ekonomiczny, wymiar środowiskowy i społeczny. W Polsce pilotażową waloryzację złóż w celu wyznaczenia MDoPI przeprowadzono dla wybranych złóż kopalin województwa dolnośląskiego.

Materiały:

Partnerzy: