Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Poster: Ocena uciążliwości warunków geologiczno-górniczych i jej wpływ na koszty eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego – wykorzystanie metody wielokryterialnej

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin

Godzina/Sala: - - Aula Duża B


Tytuł: Poster: Ocena uciążliwości warunków geologiczno-górniczych i jej wpływ na koszty eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego – wykorzystanie metody wielokryterialnej

Title: Assessing geological and mining condition nuisance and its impact on the cost of exploitation in hard coal mines with the use of a multi-criterion method

Autorzy: Eugeniusz Jacek Sobczyk, Michał Kopacz - IGSMiE PAN

Streszczenie:

Przedstawiono zastosowanie wielokryterialnej metody AHP (Analytic Hierarchy Process). do oceny poziomu uciążliwości warunków geologicznych i górniczych procesu prowadzenia eksploatacji w ścianach wydobywczych wybranych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Opracowano metodykę, która posłużyła do obliczenia wskaźnika uciążliwości eksploatacji WUe w kontekście wyników ekonomicznych wydobycia. Interpretacja wskaźnika pokazuje, że im większa jego wartość w porównywanych ścianach eksploatacyjnych, tym większy wpływ geologiczno-górniczych warunków prowadzenia eksploatacji na koszty procesu wydobycia. Składowymi wskaźnika uciążliwości są cztery subwskaźniki: wskaźnik wynikający z zagrożeń naturalnych (Uzagr), wskaźnik charakteryzujący parametry pokładu (Upok), wskaźnik określający parametry techniczne (Utech) oraz wskaźnik wpływu eksploatacji na środowisko (Uśrod).
Łącznie poddano analizie 471 ścian eksploatowanych, w tym 277 ścian, które były eksploatowane w latach 2011-2016 oraz 194 ściany zaprojektowane do eksploatacji na lata 2017-2021. Analiza wykazała silny związek przyczynowo-skutkowy między poziomem uciążliwości eksploatacji a kosztami operacyjnymi tych ścian. Pozwala to na optymalizację kosztów wydobycia poprzez selektywne zarządzanie eksploatacją ścian w kolejnych latach działalności kopalń.
Projektowanie kolejnych ścian, zgodnie z zasadami sztuki górniczej, powinno uwzględniać dodatkowo aspekt poziomu uciążliwości wynikającej z warunków geologicznych i górniczych procesu prowadzenia eksploatacji. Umożliwi to w przyszłości zredukować koszty prowadzonej eksploatacji, co prowadziłoby do poprawy wyników finansowych kopalń.

Materiały:

Partnerzy: