Działalność komisji specjalnych, powoływanych przez Prezesa WUG – studium zdarzeń (katastrof) zaistniałych w ostatnich latach w podziemnych zakładach górniczych, przez pryzmat tąpnięcia i wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29.11.2016 r w KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG Rudna w Polkowicach

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju

Godzina/Sala: 14:15 - 14:30 - Aula Średnia A


Tytuł: Działalność komisji specjalnych, powoływanych przez Prezesa WUG – studium zdarzeń (katastrof) zaistniałych w ostatnich latach w podziemnych zakładach górniczych, przez pryzmat tąpnięcia i wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29.11.2016 r w KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG Rudna w Polkowicach

Title: The activities of special committees, appointed by the President of the State Mining Authority – event study (disasters) occurred in an underground mining plant in past years, through the prism of rock burst and collective accident, which occurred on 29th November 2016 in KGHM Polska Miedź S.A.O/ „Rudna” Mining Plant in Kaźmierzów city.

Autorzy: Adam Mirek, Zbigniew Rawicki, Jerzy Migdał - Wyższy Urząd Górniczy

Streszczenie:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2001 r. Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach nadzoru górniczego. Ta sama ustawa nadaje prezesowi WUG szczegółowe uprawnienia, wśród których wymieniona jest również delegacja do powoływania komisji dla opiniowania spraw związanych z bezpieczeństwem pracy w górnictwie lub powoływania innych stałych lub doraźnych kolegialnych organów doradczych i opiniodawczych. Prezes WUG korzysta
z tych uprawnień, powołując m.in. komisje do zbadania przyczyn zaistniałych w górnictwie zdarzeń wypadkowych o charakterze katastrof. W artykule przedstawiono tryb, w jakim powoływane są komisje, zasady ich działania oraz tryb wprowadzania w życie stwierdzeń
i wniosków przyjętych przez poszczególne komisje. Pomimo wprowadzanych do górnictwa nowych technologii i rozwiązań, zdarzenia o charakterze katastrof nadal występują –
w artykule przytoczono statystykę dotyczącą działalności komisji po takich zdarzeniach. Zdarzenia te występowały głównie w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub rudy miedzi. Komisje, jakie powoływane były do zbadania przyczyn
i okoliczności zaistniałych zdarzeń, każdorazowo formułowały wnioski – skierowane do konkretnych zakładów górniczych, ale wielokrotnie również do wszystkich zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny bądź rudy miedzi. Wprowadzanie przyjętych stwierdzeń i wniosków do codziennej praktyki górniczej (w tym również do obowiązującego prawa) ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości. W sposób szczególny scharakteryzowano w artykule działalność komisji, jaka powołana została przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn
i okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r.
w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Kaźmierzowie. Zdarzenie, w wyniku którego zginęło 8 górników, a 21 doznało lżejszych obrażeń, było najtragiczniejszym w historii polskiego górnictwa rud miedzi.

Materiały: