Doświadczenie firmy ZOK Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, w projektowaniu i budowie powierzchniowych i podziemnych stacji odmetanowania

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Metan z pokładów węgla i jego wykorzystanie

Godzina/Sala: 0 - 0 - Aula Średnia A


Tytuł: Doświadczenie firmy ZOK Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, w projektowaniu i budowie powierzchniowych i podziemnych stacji odmetanowania

Title: The Experience of the ZOK Company in the Design and Construction of Surface and Underground Methane Drainage Stations

Autorzy: Joanna Berger-Kirsz, Jerzy Berger - ZOK Sp. z o.o., Artur Badylak - ZOK-TECH Sp. z o.o.

Streszczenie:

W artykule przedstawiono istotę odmetanowania przy użyciu powierzchniowych i dołowych stacji odmetanowania. Zastosowane w kopalniach rozwiązania zostały opisane z podziałem ze względu na zakres działania i ich lokalizację, na stacje centralne powierzchniowe, stacje centralne dołowe oraz stacje lokalnego odmetanowania. Przedstawiono historię urządzeń oraz ich obsługę w odniesieniu do nowoczesnych rozwiązań ze wskazaniem na poprawę parametrów gazu przesyłanego do odbiorcy oraz zwiększenie możliwości jego gospodarczego wykorzystania. Urządzenia oraz zastosowane rozwiązania technologiczne zostały opisane na podstawie wieloletniej praktyki ZOK Sp. z o.o.
The article presents the essence of methane drainage using surface and underground methane drainage stations. The solutions used nowadays in mines have been described with the division because of the range of scope and their location on: the central surface stations, central underground stations and local methane drainage stations. It presents the history of the devices and their operation in relation to modern solutions with an indication of improvement in the gas parameters that is sent to the recipient and the capacity of its economic usage. Equipment and technological solutions are described on the basis of long-standing practice of the
ZOK Sp. z o.o.

Materiały: