Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Awaria maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szyowego zainstalowanego w przedziale południowym szybku R-II KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 11:55 - 12:05 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Awaria maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szyowego zainstalowanego w przedziale południowym szybku R-II KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna

Title: This article applies to a one-of-its-kind case of cracking of the main shaft of the skip hoisting machine that occurred in the southern section of the R-II shaft of KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG “Rudna” in 2011. The mining shaft hoists installed in the northern and southern sections of the R-II shaft are the basic extraction equipment not only in the Rudna mine, but also throughout KGHM. Unscheduled standstill cases of these hoists generate huge losses for the mine. These reasons decided about the necessity of ad hoc repair of the damaged shaft and operational use of the hoist until the new shaft is completed and delivered.The article describes a number of works related to preparation and execution of the repair of the shaft. Within the initiated actions, in the first stage, the hoisting machine was dismantled and its elements were prepared for the repair of the shaft. In this case, the method of welding of the cracked elements of the shaft was used. After completion of the connection of the cracked elements, the surface of the connection was machined.After the repair and installation of the hoisting machine, extensometric and thermovision tests were performed. The last stage was the preparation of the operational conditions of the shaft of the machine with the repaired shaft with limited kinematic parameters and under strict supervision until the execution of the new shaft.This article was based on the opinion as regards the tests and evaluation of the emergency repair of the shaft along with determination of the technical parameters for further operational use of the hoisting machine 4L-5500/2´3600 of the R-II shaft in the southern section. This opinion was drafted up in the Rope Transport Department (Katedra Transportu Linowego) of the AGH University of Science and Technology and was the basis for admission of the hoisting machine for operational use after the completed repair.

Autorzy: Tomasz Rokita - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Niniejszy artykuł dotyczy bezprecedensowego przypadku pęknięcia wału głównego maszyny wyciągowej skipowej jaka miała miejsce w przedziale południowym szybu R-II KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Rudna” w 2011 r. Górnicze wyciągi szybowe zainstalowane w przedziałach północnym i południowym szybu R-II są podstawowymi urządzeniami wydobywczymi nie tylko w kopalni Rudna, ale i w całym KGHM. Nieplanowane postoje tych wyciągów generują milionowe straty dla kopalni. Powody te zdecydowały o konieczności doraźnej naprawy uszkodzonego wału i eksploatacji wyciągu do czasu wykonania i dostarczenia nowego wału.
W artykule opisano szereg prac związanych z przygotowaniem i wykonaniem naprawy wału. W ramach podjętych działań w pierwszym etapie przeprowadzono demontaż maszyny wyciągowej i przygotowanie jej elementów do naprawy wału. Zastosowano w tym wypadku metodę spawania pękniętych elementów wału. Po wykonaniu połączenia pękniętych elementów wykonano obróbkę powierzchni połączenia metodą skrawania.
Po wykonaniu naprawy i zmontowaniu maszyny wyciągowej przeprowadzono badania tensometryczne i termowizyjne. Ostatnim etapem było opracowanie warunków eksploatacji wału maszyny z naprawionym wałem z ograniczonymi parametrami kinematycznymi i pod ścisłym nadzorem obsługi do czasu wykonania nowego wału.
Niniejszy artykuł powstał na bazie opinii dotyczącej badań i oceny awaryjnej naprawy wału wraz z określeniem parametrów technicznych dalszej eksploatacji maszyny wyciągowej 4L-5500/2´3600 szybu R-II przedział południowy. Opinia ta została wykonana w Katedrze Transportu Linowego AGH i była podstawą do dopuszczenia maszyny wyciągowej do eksploatacji po wykonanej naprawie.

Materiały:

Partnerzy: