Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Poster: Aktualne problemy gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin

Godzina/Sala: - - Aula Duża B


Tytuł: Poster: Aktualne problemy gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce

Title: Current problems of mineral resources management in Poland

Autorzy: Marek Nieć, Krzysztof Galos, Jarosław Szlugaj - IGSMiE PAN

Streszczenie:

Odbywające się od 1990 roku coroczne konferencje „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” i przedstawiane na nich referaty dają przegląd bieżąco ważnej problematyki w tym obszarze. W referatach prezentowane były najnowsze osiągnięcia w badaniach gospodarki złożami, metodyce oceny zasobów i jakości kopalin.
W okresie ostatnich 6 lat zwracano przede wszystkim uwagę na :
· niedoskonałości obowiązującego prawa geologicznego i górniczego oraz konieczność jego zmian,
· brak instytucjonalnej ochrony złóż kopalin w ramach planowania zagospodarowania przestrzennego w szczególności złóż o znaczeniu publicznym,
· potrzeba sprecyzowania polityki surowcowej państwa i zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego w ramach UE w odniesieniu do surowców kluczowych, strategicznych i krytycznych,
· problemy oceny ekonomicznej i wyceny zasobów złóż w nawiązaniu do standardów międzynarodowych,
· bariery dla zagospodarowania złóż i problemy ich waloryzacji z punktu widzenia ich atrakcyjności surowcowej i dostępności, zagadnienia eksploatacji nielegalnej.
Szczególną uwagę poświęcono gospodarce złożami:
· kruszyw mineralnych, kopalin ilastych, dolomitu, wapieni, kamieni blocznych (problemy uwarunkowań eksploatacji, oceny jakości, racjonalności wykorzystania),
· węgla kamiennego: barier dla wykorzystania złóż, możliwości podziemnego zgazowania, wykorzystania metanu, oceny jakości węgla,
· rud miedzi: poszukiwania i perspektywy zagospodarowania nowych złóż, zagrożenia dla eksploatacji.
Tematami dyskutowanymi były też:
· dostępność surowców uranu,
· wykorzystanie kopalin towarzyszących i surowcowe wykorzystanie odpadów,
· problemy metodyki badania i dokumentowania złóż: opróbowania, wykorzystania metod geoststystycznych, szacowania zasobów i dokumentowania ich zmian,
· zmiany bazy zasobów złóż kopalin w Polsce i jej wystarczalność.

Materiały:

Partnerzy: